Lyalya SOGOMONYAN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

Lyalya SOGOMONYAN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

22 марта 2015 Lyalya SOGOMONYAN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week Read More
Taras VOLYN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

Taras VOLYN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

22 марта 2015 Taras VOLYN. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week Read More
TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week

TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

22 марта 2015 TM STOLICHNY BY OLGA TIMKOVA-LYAKHOVSKA. Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week Read More
Iryna DIL: Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week

Iryna DIL: Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

21 марта 2015 Iryna DIL: Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week Read More
Komashnya:  Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

Komashnya: Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции by Komashnya на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
Katerina KVIT. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

Katerina KVIT. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции Katerina KVIT на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
T.MOSCA. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

T.MOSCA. Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции T.MOSCA на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
Kass: Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

Kass: Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции Kaas на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK. Музыка Mr Morse Read More
VICTORIA GRES:  Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

VICTORIA GRES: Показ коллекции AW на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции VICTORIA GRESна 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
Lobanova: Показ коллекции AW 15-16  на 36 Ukrainian Fashion Week

Lobanova: Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции Lobanova на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
VOROZHBYT&ZEMSKOVA:  Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

VOROZHBYT&ZEMSKOVA: Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции OROZHBYT&ZEMSKOVA на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More
ELENA BURBA:  Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

ELENA BURBA: Показ коллекции AW 15-16 на 36 Ukrainian Fashion Week

14 марта 2015 14 марта 2015. Показ коллекции ELENA BURBA на 36-й UKRAINIAN FASHION WEEK Read More